مهندسی سیستم ها و روش ها در صنعت مد

“سیستم ها و روش ها “؛ به معنی خلق ارزش در تمام ابعاد تجارت مد از تامین و تولید – مدیریت- تا زنجیره توزیع و لجستیک است. که به منظور افزایش بهره وری همه جانبه میباشد و پیش شرط آن طراحی مدل تجاری و یکپارچگی به منظور چابکی بیشتر و داده محوری به منظور تصمیمات دقیق و استراتژیک است. هدف نهایی آمادگی در مواجه با بحران ها و از  استفاده موثر از فرصت هاست.